Kaifu-Lodge
Bundesstr. 107
20144 Hamburg
Tel:(0 40) 40 12 81